Wednesday, June 27, 2007

PhD. คัมภีร์เทพ จากเจ้าสำนัก

ถ้าถูกถามว่าทำไม(why)ต้องใช้วิธีการวิจัยอย่างนี้

ให้คิดว่า เมื่อไหร่(where)ที่เราจำเป็นต้องใช้วิธีการนี้จริง ๆ
คิดในทางกลับกัน อาจจะง่ายขึ้น ถ้าคิดว่าเมื่อไหร่เราไม่จำเป็นต้องใช้มันเลย
ง่าย ๆ ลองตอบตัวเองว่า ทำไมต้องใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยคืออะไร ค่าเฉลี่ยหาได้อย่างไร
สามคำถามนี้ จะได้คำตอบไม่เหมือนกัน


Research Issues คืออะไร


คือผลบางอย่างที่เราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าผลของมันจะะเป็นอย่างไร และถ้าเรารู้แล้วจะทำให้เกิดประโยชน์บางอย่าง
เราจึงจำเป็นต้องรู้ ด้วยการทำวิจัย


Related Work เขียนอย่างไร

เปรียบเทียบวิธีการ กับผลที่ได้ในเรื่องเดียวกัน
....

No comments:

Post a Comment