Wednesday, July 29, 2015

ที่ทำงานวันนี้

ประสานงานผู้บริหาร

"คลองแม่ข่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ..."

Tuesday, July 21, 2015

จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำปิงตอนบน
22 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่Friday, July 17, 2015

MixKey มิกกี้ สถานีวัดระดับน้ำเฝ้าระวังน้ำป่า


เครื่องโทรมาตรวัดน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชน (มิกกี้)
ติดตั้งทำงานจริงในพื้นที่กว่าสองปี วันนี้ถึงเวลาส่งมอบเป็นของชุมชนแม่จันโดยสมบูรณ์
ขอบคุณ สวทช ภาคเหนือ ที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย
และที่สำคัญที่สุดคือ ชุมชนแม่จัน ที่เป็นครูให้เรียนรู้การทำงานในครั้งนี้

แม่จันสมาร์ทซิตี้

งานประจำปี สวทช ภาคเหนือ 2558
17 กค 2558
ส่งมอบ MixKey ให้ชุมชนแม่จัน
"งานวิจัย จากชุมชน เพื่อชุมชน และถ่ายโอนสู่ชุมชน"
เตรียพร้อมมุ่งสู่ แม่จัน Open Data City เมืองต้นแบบของประเทศ
@ ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่


Friday, July 10, 2015

ห้องน้ำใน มช. ที่นี่ไม่มีภาษาไทย

ห้องน้ำ ที่ ร้านกาแฟ อ่างแก้ว
ภาษาจีนเป็นหลัก สำหรับนักทีองเที่ยวชาวจีน
#พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

Wednesday, July 08, 2015

ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำแล้ง


ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ "เกษตร มช เพื่อหมู่เฮา"
ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำแล้ง
10:00 - 11:00 7 กค 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่