Friday, July 17, 2015

MixKey มิกกี้ สถานีวัดระดับน้ำเฝ้าระวังน้ำป่า


เครื่องโทรมาตรวัดน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชน (มิกกี้)
ติดตั้งทำงานจริงในพื้นที่กว่าสองปี วันนี้ถึงเวลาส่งมอบเป็นของชุมชนแม่จันโดยสมบูรณ์
ขอบคุณ สวทช ภาคเหนือ ที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย
และที่สำคัญที่สุดคือ ชุมชนแม่จัน ที่เป็นครูให้เรียนรู้การทำงานในครั้งนี้

No comments:

Post a Comment