Monday, August 24, 2015

[22-23 สค 58] จัดการประชุม การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รับทราบความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเหมืองฝาย ลำน้ำแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

สำรวจ 7 ฝาย และ สำรวจจุดติดตั้งสถานีโทรมาตรวัดน้ำและอากาศWednesday, August 05, 2015

[05 สค 58] เป็นวิทยากรโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังฯ ระยะที่ 2 รุ่น 2

เป็นวิทยากร และสาธิตระบบการทำงานระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้นำชุมชน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าอบรม 80 คน

การประชุมโครงการระบบสารสนเ
ทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 

รุ่นที่ 1 9:00-16:00
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ[04 สค 58] วิทยากร โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังฯ ระยะที่ 2 รุ่นที 1เป็นวิทยากร และสาธิตระบบการทำงานระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย
ให้กับผู้นำชุมชน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าอบรม 80 คน

การประชุมโครงการระบบสารสนเ
ทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 

รุ่นที่ 1 9:00-16:00
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ