Monday, August 24, 2015

[22-23 สค 58] จัดการประชุม การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รับทราบความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเหมืองฝาย ลำน้ำแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

สำรวจ 7 ฝาย และ สำรวจจุดติดตั้งสถานีโทรมาตรวัดน้ำและอากาศNo comments:

Post a Comment