Wednesday, July 08, 2015

ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำแล้ง


ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ "เกษตร มช เพื่อหมู่เฮา"
ระบบสารสนเทศกับการบริหารจัดการน้ำ กรณีน้ำแล้ง
10:00 - 11:00 7 กค 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


No comments:

Post a Comment