Saturday, December 05, 2009

Today Log

  • 01:04 เมื่อก่อนลูกร้องไห้ไม่มีเหตุผลบ่อยๆ วานซืนไปหาหมอ ลูกโดนฉีดยาร้องไห้ลั่น แต่วันนี้ลูกยิ้มทั้งวันมีความสุข คงรู้แล้วว่าอยู่เฉยๆไม่มีทุกข์
  • 03:26 เย้ ตรวจการบ้านเสร็จแล้ว.....
  • 12:32 ออกไปดูบ้านใหม่...
  • 18:58 หิมะตก ...
  • 20:17 listening to : CELINE DION Discography – 03-If I Could bit.ly/5J11pQ
Automatically shipped by LoudTwitter

No comments:

Post a Comment