Sunday, November 01, 2015

ติดตั้งเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร

OASYS Research Group
ติดตั้งสถานีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

พร้อมกับนำ นศ ปโท ภาคพิเศษ วิชา 261722 Advanced Embedded Systems ทัศนศึกษาร่วมเรียนรู้สังเกตการณ์ การติดตั้งเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายในสถานที่จริง

โดยการสนับสนุนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ สวทช. ภาคเหนือ

บูรณาการ การสอน วิจัย และ บริการวิชาการ
1 พย 2558

No comments:

Post a Comment