Tuesday, November 03, 2015

ประชุม จ เชียงใหม่ จัดตั้ง War room ต่อสู้ฝุ่นควัน

ประชุม ระดมสมอง จัดตั้ง War room ต่อสู้ฝุ่นควัน

อ. ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ และถอดบทเรียนฝุ่นควัน 2558

โดยประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนงานราชการ
ทีมงาน WAR room ต่อสู้ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

#DustView
3 พย 2558

No comments:

Post a Comment